Following up Kingdom Hearts HD collections Kingdom Hearts HD 1.5 Remix and Kingdom Hearts HD 2.5 Remix, comes Kingdom Hearts HD II.8.